loading...

خبري

خبري

بازدید : 262
11 زمان : 1399:2

ديزل ژنراتور شامل يك ژنراتور براي توليد انرژي الكتريكي و دو موتور احتراق كمپرسور ديزلي كه براي استفاده از سوخت ديزل طراحي شده است و موتور هاي ديگري هستند كه از سوخت هاي مايع ديگر و گاز طبيعي طراحي شده اند.

ژنراتور يعني مولد برق

وظيفه مولد برق توليد برق با استفاده از القاي الكترومغناطيسي انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل ميكند، شباهت ژنراتور و الكتروموتور بسيار است، منبع تأمين كننده نيروي ژنراتور ميتواند.توربين بخار،توربين آب،توربين باد و يا موتور احتراقي باشد.
ژنراتور يا دينام اولين مولد الكتريكي بود كه اين قابليت را داشت تا برق مورد نياز صنايع را تأمين كند. دينام از اصول الكترومغناطيس براي تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي استفاده مي‌كند و با استفاده از كموتاتور جريان مستقيم را در خروجي خود توليد مي‌كند. در طول مجموعه‌اي از اكتشافات تصادفي دينام به يك منبع براي اختراع ماشين‌هايي چون موتور الكتريكي جريان مستقيم، تناوب‌گر AC، موتور سنكرون و مبدل گردان تبديل شد.

يك دينام از يك قسمت ثابت كه ميدان مغناطيسي دائمي را توليد مي‌كند و مجموعه‌اي از سيم‌پيچ‌هاي متحرك كه در داخل ميدان مي‌گردند تشكيل شده‌است. در دينام‌هاي كوچك ميدان ثابت ممكن است به وسيله چند آهنرباي دائمي فراهم شود. در دينام‌هاي بزرگ اين ميدان به وسيله يك يا چند آهنرباي الكتريكي ايجاد مي‌شود.
ژنراتور ها قادرند برق ۱۲ولت ۲۲۰ ولت و ۳۶۰ ولت از قدرت ۰/۵ كيلوولت تا ۲ تراوات توليد كنند اما در ژنراتورهايي كه به وسيله موتور احتراقي كار ميكنند اين توان به ۲۴۰۰كيلووات ميرسد.
اگر منظور شما از ژنراتور ،موتور برق است در اشتباهي بايد بگوييد ژنراتور بنزيني يا موتور برق بنزيني يا ژنراتور ديزلي يا موتور برق ديزلي.عمدتا ژنراتور ها در دور ۱۴۰۰ دور به برق دهي ميرسند اما در نمونه هاي كوچكتر ۳۰۰۰ دور است.
محاسبه آمپر در ژنراتور تكفاز و سه فاز با هم فرق دارند به اين نحو كه هر ۱kw تكفاز را ضرب در۳٫۷ و هر ۱kw سه فاز را ضرب در ۱٫۴ كنيد آمپر بدست مي آيد. ژنراتور بايد از سيم پيچي ۱۰۰‎٪ مس به دليل رساناي بالا و‌جريان برق ثابت و خالص استفاده شده باشد.
برق ژنراتور هايي كه در ايران مورد استفاده قرار ميگيرند ۵Hzاست.هرتز يكاي سنجش بسامد در سيستم SI است و برابر است با cycle/s يا s−۱. اين واحد هرتز ناميده ميشود.

ادامه مطلب

ديزل ژنراتور شامل يك ژنراتور براي توليد انرژي الكتريكي و دو موتور احتراق كمپرسور ديزلي كه براي استفاده از سوخت ديزل طراحي شده است و موتور هاي ديگري هستند كه از سوخت هاي مايع ديگر و گاز طبيعي طراحي شده اند.

ژنراتور يعني مولد برق

وظيفه مولد برق توليد برق با استفاده از القاي الكترومغناطيسي انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل ميكند، شباهت ژنراتور و الكتروموتور بسيار است، منبع تأمين كننده نيروي ژنراتور ميتواند.توربين بخار،توربين آب،توربين باد و يا موتور احتراقي باشد.
ژنراتور يا دينام اولين مولد الكتريكي بود كه اين قابليت را داشت تا برق مورد نياز صنايع را تأمين كند. دينام از اصول الكترومغناطيس براي تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي استفاده مي‌كند و با استفاده از كموتاتور جريان مستقيم را در خروجي خود توليد مي‌كند. در طول مجموعه‌اي از اكتشافات تصادفي دينام به يك منبع براي اختراع ماشين‌هايي چون موتور الكتريكي جريان مستقيم، تناوب‌گر AC، موتور سنكرون و مبدل گردان تبديل شد.

يك دينام از يك قسمت ثابت كه ميدان مغناطيسي دائمي را توليد مي‌كند و مجموعه‌اي از سيم‌پيچ‌هاي متحرك كه در داخل ميدان مي‌گردند تشكيل شده‌است. در دينام‌هاي كوچك ميدان ثابت ممكن است به وسيله چند آهنرباي دائمي فراهم شود. در دينام‌هاي بزرگ اين ميدان به وسيله يك يا چند آهنرباي الكتريكي ايجاد مي‌شود.
ژنراتور ها قادرند برق ۱۲ولت ۲۲۰ ولت و ۳۶۰ ولت از قدرت ۰/۵ كيلوولت تا ۲ تراوات توليد كنند اما در ژنراتورهايي كه به وسيله موتور احتراقي كار ميكنند اين توان به ۲۴۰۰كيلووات ميرسد.
اگر منظور شما از ژنراتور ،موتور برق است در اشتباهي بايد بگوييد ژنراتور بنزيني يا موتور برق بنزيني يا ژنراتور ديزلي يا موتور برق ديزلي.عمدتا ژنراتور ها در دور ۱۴۰۰ دور به برق دهي ميرسند اما در نمونه هاي كوچكتر ۳۰۰۰ دور است.
محاسبه آمپر در ژنراتور تكفاز و سه فاز با هم فرق دارند به اين نحو كه هر ۱kw تكفاز را ضرب در۳٫۷ و هر ۱kw سه فاز را ضرب در ۱٫۴ كنيد آمپر بدست مي آيد. ژنراتور بايد از سيم پيچي ۱۰۰‎٪ مس به دليل رساناي بالا و‌جريان برق ثابت و خالص استفاده شده باشد.
برق ژنراتور هايي كه در ايران مورد استفاده قرار ميگيرند ۵Hzاست.هرتز يكاي سنجش بسامد در سيستم SI است و برابر است با cycle/s يا s−۱. اين واحد هرتز ناميده ميشود.

نكات مهم خريد ژنراتور

اگر شما ميخواهيد براي مثال الكترو‌موتوري را روشن كنيد كه ۱۰كيلوولت برق ميخواهد نبايد ژنراتور ۱۰ كيلووات خريداري كنيد با دو‌دليل در هنگام امپر اوليه الكترو موتور ۲۰ كيلووات برق ميخواهد( پس از به كار افتادن الكتروموتور شما ميتوانيد معادل ۴ كيلووات را از ۲۰ كيلووات مجدادا‌‌ به همراه دينام بهره گيري كنيد)
پوسته ژنراتور ها از جنس آلومينيوم و‌ چدن ميباشد ((( مهم مواظب پايه هاي ژنراتور باشيد تا اسيب نبيند)))
شافت ژنراتور ها كنيك و خاري هستند.هميشه توجه داشته باشيد كه وقتي ميخواهيد ژنراتور را زير بار ببريد ابتدا سوئيچ اصلي را قطع كرده و پس از روشن شدن دستگاه برق را وارد مدار كنيد.

موارد كاربرد ديزل ژنراتور

مكان هايي نياز به ديزل ژنراتور پيدا ميكنند كه به برق شبكه وصل نيستند يا شبكه برق رساني توان برقرساني را به آن مكان ندارد،از روي ديگر بلعكس شبكه برق رساني در محيطي قرار دارد كه نياز به صادر كردن برق و استفاده از ديزل ژنراتور دارد.


نكته حائز اهميت در انتخاب ديزل ژنراتورها اندازه گيري مناسب براي توان دريافتي يا متناسب بودن بار موتور است.اما اندازه گيري توان مورد نياز در سيستم هاي الكترونيكي مدرن بسيار سخت است و نياز به برنامه ريزي مهندسي است.اين اندازه گيري براي توان بيش از ۴۰مگا وات خطي نياز به توربين بادي دارد و ديزل ژنراتور پاسخگوي اين توان نيست.
ساير اجزاي ديزل ژنراتور مانند شاسي ،كاور،تابلو،سيستم هاي كنترل ،قطع كننده هاي مدار، آبگرمكن هاي حرارتي ،مدارشبكه،و سيستم استارت خلاصه اي از ساير اجزاء ديزل ژنراتورهاست .
توان ديزل ژنراتور از ۸ تا ۳۰ كيلووات تك فاز براي خانه ها،مغازه ها و ادارات كوچك به كار ميروند اما از توان ۱۱ الي ۲۵۰۰ كيلو وات ۳ فاز براي مجتمع ها ،كارخانه هاو…. در اندازه ي حدودا ۱۲ متر با احتساب مخزن سوخت سيستم كنترل كننده تجهيزات توزيع برق و ساير اجزاء مورد نياز است و به عنوان پشتيبان اماده به كار در شبكه قرار ميگيرد .
اين سيستم به عنوان ماژول هاي قدرت شناخته ميشوند ،كه به وزن تقريبي ۳۸۵۰ كيلو گرم در حالت اماده به كار است .تعداد اين ديزل ژنراتورها در يك سيستم بزرگ حداكثر به ۲۰ واحد برق رساني ميرسد و شامل صدها ماژول قدرت ميباشد و نياز به سايه بان هاي آكوستيك براي برنامه هاي ثابت يا موبايل ،تجهيزات تهويه،سيستم هاي تامين سوخت،سيستم هاي مخصوص اگزوز و غيره وجود دارد.

از پر كاربرد ترين ديزل ژنراتور ها ميتوان 250 كيلو وات را نام برد كه در لوكوموتيو و كشتي ها نيز كاربرد دارد و ميزان سوختي كه براي هر سيلندر مصرف ميشود بين 1/2 و2/4 مي باشد.

منبع:آريان صنعت

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 19

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 200
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 26
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 6074
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7279
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6075
 • بازدید ماه : 151852
 • بازدید سال : 357317
 • بازدید کلی : 357317
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :



  کدهای اختصاصی